SOTRANS niêm yết

trên HOSE.

Thông tin cổ đông:


Thông qua cam kết thực hiện bảo lãnh cho Công ty CP Vận Tải Đa Phương Thức Vietranstimex

Thông qua cam kết thực hiện bảo lãnh cho Công ty CP Vận Tải Đa Phương Thức Vietranstimex

Thông qua cam kết thực hiện nghĩa vụ trả nợ vay của Công ty TNHH MTV Sotrans Logistics và Công ty CP Vận Tải Đa Phương Thức Vietranstimex

Thông qua cam kết thực hiện nghĩa vụ trả nợ vay của Công ty TNHH MTV Sotrans Logistics và Công ty CP Vận Tải Đa Phương Thức Vietranstimex

Thông qua cam kết thực hiện nghĩa vụ trả nợ vay của Công ty TNHH MTV Sotrans Logistics và Công ty CP Vận Tải Đa Phương Thức Vietranstimex

STG – Thông qua hợp đồng khoản vay giữa Công ty với Công ty TNHH MTV Sotrans Logistics

STG – Thông qua hợp đồng khoản vay giữa Công ty với Công ty TNHH MTV Sotrans Logistics

STG – Thông qua hợp đồng khoản vay giữa Công ty với Công ty TNHH MTV Sotrans Logistics

Sotrans – Tái bổ nhiệm cán bộ

Sotrans – Tái bổ nhiệm cán bộ

Sotrans - Tái bổ nhiệm cán bộ

Báo cáo tình hình Quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2021

Báo cáo tình hình Quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2021

Báo cáo tình hình Quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2021

SOTRANS đã ký hợp đồng với đơn vị kiểm toán độc lập năm 2021.

SOTRANS đã ký hợp đồng với đơn vị kiểm toán độc lập năm 2021.

SOTRANS đã ký hợp đồng với đơn vị kiểm toán độc lập năm 2021.

STG – Công bố lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2021

STG – Công bố lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2021

SOTRANS công bố thông tin về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2021

Nghị quyết Hội đồng quản trị số 084/STG/NQ-HĐQT ngày 11/06/2021 về việc thông qua hợp đồng khoản vay giữa Công ty với Công ty Cổ phần Vận Tải Đa Phương Thức Vietranstimex.

Nghị quyết Hội đồng quản trị số 084/STG/NQ-HĐQT ngày 11/06/2021 về việc thông qua hợp đồng khoản vay giữa Công ty với Công ty Cổ phần Vận Tải Đa Phương Thức Vietranstimex.

Nghị quyết Hội đồng quản trị số 084/STG/NQ-HĐQT ngày 11/06/2021 về việc thông qua hợp đồng khoản vay giữa Công ty với Công ty Cổ phần Vận Tải Đa Phương Thức Vietranstimex.

Điều lệ, Quy chế nội bộ quản trị công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty

Điều lệ, Quy chế nội bộ quản trị công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty

Điều lệ, Quy chế nội bộ quản trị công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty

Biên bản, Nghị quyết họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

Biên bản, Nghị quyết họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

Biên bản, Nghị quyết họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

Để được tư vấn thêm,
hãy liên hệ với chúng tôi:

Công ty CP Kho Vận Miền Nam
(SOTRANS)

Địa chỉ: 1B Hoàng Diệu,
Phường 13, Quận 4, TP. HCM.

Tel: (84.28) 6268 5858
Fax: (84.28) 3826 6593

Top 3 nhà cung cấp dịch vụ logistics Việt Nam !