SOTRANS niêm yết

trên HOSE.

Thông tin cổ đông:


SOTRANS vượt sóng đại dịch tăng trưởng kỷ lục 42% năm 2021

SOTRANS vượt sóng đại dịch tăng trưởng kỷ lục 42% năm 2021

STG – Bản cung cấp thông tin của người nội bộ.

STG – Bản cung cấp thông tin của người nội bộ.

STG - Bản cung cấp thông tin của người nội bộ.

Nghị quyết HĐQT v/v Bầu Chủ tịch HĐQT, Thay đổi Thành viên Ủy ban kiểm toán, Bổ nhiệm Người phụ trách Quản trị Công ty.

Nghị quyết HĐQT v/v Bầu Chủ tịch HĐQT, Thay đổi Thành viên Ủy ban kiểm toán, Bổ nhiệm Người phụ trách Quản trị Công ty.

Nghị quyết HĐQT v/v Bầu Chủ tịch HĐQT, Thay đổi Thành viên Ủy ban kiểm toán, Bổ nhiệm Người phụ trách Quản trị Công ty.

Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên 2022.

Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên 2022.

Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên 2022. Tài liệu CBTT: 20220513 – STG – Nghi quyet & Bien ban DHDCD SOTRANS

STG bổ sung tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên – Báo cáo danh sách ứng cử viên Thành viên HĐQT.

STG bổ sung tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên – Báo cáo danh sách ứng cử viên Thành viên HĐQT.

STG bổ sung tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên – Báo cáo danh sách ứng cử viên Thành viên HĐQT.

STG – Chương trình và Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

STG – Chương trình và Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

STG – Chương trình và Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

STG – Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

STG – Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

STG – Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Đính chính công bố thông tin của STG về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.

Đính chính công bố thông tin của STG về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.

Đính chính công bố thông tin của STG về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.

SOTRANS – Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.

SOTRANS – Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.

SOTRANS – Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.

SOTRANS – Gia hạn thời gian tổ chức họp và Kế hoạch tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

SOTRANS – Gia hạn thời gian tổ chức họp và Kế hoạch tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

SOTRANS - Gia hạn thời gian tổ chức họp và Kế hoạch tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.

Để được tư vấn thêm,
hãy liên hệ với chúng tôi:

Công ty CP Kho Vận Miền Nam
(SOTRANS)

Địa chỉ: 1B Hoàng Diệu,
Phường 13, Quận 4, TP. HCM.

Tel: (84.28) 6268 5858
Fax: (84.28) 3826 6593

Top 3 nhà cung cấp dịch vụ logistics Việt Nam !