SOTRANS niêm yết

trên HOSE.

Thông tin cổ đông:


Sotrans công bố Quyết định Tái bổ nhiệm Cán bộ

Sotrans công bố Quyết định Tái bổ nhiệm Cán bộ

SOTRANS công bố thông tin Quyết định tái bổ nhiệm cán bộ.

Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2022

Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2022

Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2022

Hợp đồng khoản vay giữa Công ty với Công ty CP Vận Tải Đa Phương Thức Vietranstimex.

Hợp đồng khoản vay giữa Công ty với Công ty CP Vận Tải Đa Phương Thức Vietranstimex.

Hợp đồng khoản vay giữa Công ty với Công ty CP Vận Tải Đa Phương Thức Vietranstimex.

STG – Ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022.

STG – Ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022.

STG - Ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022.

Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022.

Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022.

SOTRANS công bố thông tin về việc Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022. Tài liệu CBTT: STG – Lựa chọn đơn vị kiểm toán SOTRANS

SOTRANS vượt sóng đại dịch tăng trưởng kỷ lục 42% năm 2021

SOTRANS vượt sóng đại dịch tăng trưởng kỷ lục 42% năm 2021

STG – Bản cung cấp thông tin của người nội bộ.

STG – Bản cung cấp thông tin của người nội bộ.

STG - Bản cung cấp thông tin của người nội bộ.

Nghị quyết HĐQT v/v Bầu Chủ tịch HĐQT, Thay đổi Thành viên Ủy ban kiểm toán, Bổ nhiệm Người phụ trách Quản trị Công ty.

Nghị quyết HĐQT v/v Bầu Chủ tịch HĐQT, Thay đổi Thành viên Ủy ban kiểm toán, Bổ nhiệm Người phụ trách Quản trị Công ty.

Nghị quyết HĐQT v/v Bầu Chủ tịch HĐQT, Thay đổi Thành viên Ủy ban kiểm toán, Bổ nhiệm Người phụ trách Quản trị Công ty.

Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên 2022.

Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên 2022.

Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên 2022. Tài liệu CBTT: 20220513 – STG – Nghi quyet & Bien ban DHDCD SOTRANS

STG bổ sung tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên – Báo cáo danh sách ứng cử viên Thành viên HĐQT.

STG bổ sung tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên – Báo cáo danh sách ứng cử viên Thành viên HĐQT.

STG bổ sung tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên – Báo cáo danh sách ứng cử viên Thành viên HĐQT.

Để được tư vấn thêm,
hãy liên hệ với chúng tôi:

Công ty CP Kho Vận Miền Nam
(SOTRANS)

Địa chỉ: 1B Hoàng Diệu,
Phường 13, Quận 4, TP. HCM.

Tel: (84.28) 6268 5858
Fax: (84.28) 3826 6593

Top 3 nhà cung cấp dịch vụ logistics Việt Nam !