SOTRANS niêm yết

trên HOSE.

Thông tin cổ đông:


Nghị quyết HĐQT v/v cam kết thực hiện nghĩa vụ trả nợ thuê tài chính của Công ty CP Vận Tải Đa Phương Thức Vietranstimex.

Nghị quyết HĐQT v/v cam kết thực hiện nghĩa vụ trả nợ thuê tài chính của Công ty CP Vận Tải Đa Phương Thức Vietranstimex.

Nghị quyết HĐQT v/v cam kết thực hiện nghĩa vụ trả nợ thuê tài chính của Công ty CP Vận Tải Đa Phương Thức Vietranstimex.

Kế hoạch họp và Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.

Kế hoạch họp và Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.

Kế hoạch họp và Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.

Báo cáo thường niên năm 2020

Báo cáo thường niên năm 2020

Báo cáo thường niên năm 2020

Công ty nhận được công văn của Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh về việc gia hạn tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Công ty nhận được công văn của Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh về việc gia hạn tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Công ty nhận được công văn của Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh về việc gia hạn tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Tài liệu CBTT: 20210323 – STG – CBTT CV cua DPI vv gia han to chuc DHDCD thuong nien 2021 SOTRANS

Nghị quyết HĐQT thông qua hợp đồng giữa Công ty với bên có liên quan.

Nghị quyết HĐQT thông qua hợp đồng giữa Công ty với bên có liên quan.

Nghị quyết HĐQT thông qua hợp đồng giữa Công ty với bên có liên quan

Nghị quyết HĐQT thông qua gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

Nghị quyết HĐQT thông qua gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

Nghị quyết HĐQT thông qua gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2020

Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2020

Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2020

Công ty CP Kho Vận Miền Nam nhận được Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế.

Công ty CP Kho Vận Miền Nam nhận được Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế.

Công ty CP Kho Vận Miền Nam nhận được Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế.

CBTT v/v HĐQT thông qua chủ trương tái cấu trúc tài sản trong Sotrans Group

CBTT v/v HĐQT thông qua chủ trương tái cấu trúc tài sản trong Sotrans Group

CBTT v/v HĐQT thông qua chủ trương tái cấu trúc tài sản trong Sotrans Group

Sotrans công bố thông tin về việc bổ nhiệm người phụ trách Quản trị công ty

Sotrans công bố thông tin về việc bổ nhiệm người phụ trách Quản trị công ty

Sotrans công bố thông tin về việc bổ nhiệm người phụ trách Quản trị công ty

Để được tư vấn thêm,
hãy liên hệ với chúng tôi:

Công ty CP Kho Vận Miền Nam
(SOTRANS)

Địa chỉ: 1B Hoàng Diệu,
Phường 13, Quận 4, TP. HCM.

Tel: (84.28) 6268 5858
Fax: (84.28) 3826 6593

Top 3 nhà cung cấp dịch vụ logistics Việt Nam !