3 công ty thành viên

hoạt động trong lĩnh vực logistics.

Các công ty thành viên của SOTRANS:

SOTRANS luôn tiên phong trong
ngành dịch vụ logistics

0

Năm kinh nghiệm.

0

Quốc gia có đại lý.

0

Teus giao nhận mỗi tháng.

0

M2 Kho bãi trên toàn quốc.