2.639 tỉ đồng

doanh thu năm 2022.

Đồ thị tăng trưởng:


Trong nhiều năm qua, mức tăng trưởng doanh thu của SOTRANS luôn đạt khoảng 30% và tăng đều trong suốt 7 năm gần đây nhất. Điều đó cho thấy sự ổn định trong tăng trưởng và phát triển của SOTRANS.

SOTRANS cũng là một trong những đơn vị có thu nhập bình quân của CB CNV cao nhất trong lĩnh vực kho bãi, vận tải, giao nhận tại TP. Hồ Chí Minh nói riêng và Việt Nam nói chung.