Chấp thuận bảo lãnh của Công ty CP Kho Vận Miền Nam về việc trả nợ thay cho các nghĩa vụ của Công ty Vietranstimex tại ACB Leasing

SOTRANS công bố thông tin Chấp thuận bảo lãnh của Công ty CP Kho Vận Miền Nam về việc trả nợ thay cho các nghĩa vụ của Công ty Vietranstimex tại ACB Leasing.

Tài liệu CBTT: 20240427 – STG – Cam ket thuc hien bao lanh cho Vietranstimex tai ACB Leasing

SOTRANS