Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023

Tài liệu CBTT: 20230427 – STG – CBTT TB ngay DKCC de thuc hien quyen tham du DHDCD TN 2023

SOTRANS