Bản cung cấp thông tin của người nội bộ – Giám đốc Tài Chính Nguyễn Mai Khánh Trình.

Bản cung cấp thông tin của người nội bộ – Giám đốc Tài Chính Nguyễn Mai Khánh Trình.

Thông tin CBTT: 20230119 – STG – Ban CCTT Nguyen Mai Khanh Trinh

SOTRANS