Sotrans công bố Quyết định Tái bổ nhiệm Cán bộ

SOTRANS công bố thông tin Quyết định tái bổ nhiệm cán bộ.

Nội dung CBTT: 20220825 – STG – Tai bo nhiem Ong Nguyen Hoang Giang

SOTRANS