Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022.

SOTRANS công bố thông tin về việc Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022.

Tài liệu CBTT: STG – Lựa chọn đơn vị kiểm toán

SOTRANS