Hợp đồng khoản vay giữa Công ty với Công ty CP Vận Tải Đa Phương Thức Vietranstimex.

Hợp đồng khoản vay giữa Công ty với Công ty CP Vận Tải Đa Phương Thức Vietranstimex.

Tài liệu CBTT: 20220713 – STG – CBTT-Hop dong khoan vay voi VTX

SOTRANS