Nghị quyết HĐQT v/v Bầu Chủ tịch HĐQT, Thay đổi Thành viên Ủy ban kiểm toán, Bổ nhiệm Người phụ trách Quản trị Công ty.

Nghị quyết HĐQT v/v Bầu Chủ tịch HĐQT, Thay đổi Thành viên Ủy ban kiểm toán, Bổ nhiệm Người phụ trách Quản trị Công ty.

Tài liệu CBTT: 20220513 – STG – Bau Chu tich HDQT, Thay doi thanh vien UBKT, Bo nhiem NPTQTCT

SOTRANS