SOTRANS – Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.

SOTRANS – Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.

Tài liệu CBTT: 20220318 – STG – CBTT TB ngay DKCC de thuc hien quyen tham du DHDCD

SOTRANS