Đính chính công bố thông tin của STG về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.

Đính chính công bố thông tin của STG về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.

Tài liệu CBTT:

SOTRANS20220321 – STG – Điều chỉnh Ngay DKCC thuc hien quyen DHDCD thuong nien 2022 (đã ký)