Thông qua cam kết thực hiện bảo lãnh cho Công ty CP Vận Tải Đa Phương Thức Vietranstimex

Sotrans CBTT về việc thông qua cam kết thực hiện bảo lãnh cho Công ty CP Vận Tải Đa Phương Thức Vietranstimex

Tài liệu CBTT: 20211008 – STG – CBTT – Cam ket bao lanh cho VTX

SOTRANS