Thông qua cam kết thực hiện nghĩa vụ trả nợ vay của Công ty TNHH MTV Sotrans Logistics và Công ty CP Vận Tải Đa Phương Thức Vietranstimex

Thông qua cam kết thực hiện nghĩa vụ trả nợ vay của Công ty TNHH MTV Sotrans Logistics và Công ty CP Vận Tải Đa Phương Thức Vietranstimex

Tài liệu CBTT: 20210909 – STG – CBTT cam ket thuc hien nghia vu tra no vay cua STL, VTX

SOTRANS