SOTRANS đã ký hợp đồng với đơn vị kiểm toán độc lập năm 2021.

SOTRANS đã ký hợp đồng với đơn vị kiểm toán độc lập năm 2021.

Ngày 05/07/2021 , Công ty CP Kho Vận Miền Nam đã ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 với công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam, hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán và soát xét số  61113814 – 22633968

Tài liệu CBTT: 091-CBTT-Ky hop dong kiem toan nam 2021

SOTRANS