STG – Công bố lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2021

SOTRANS công bố thông tin về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2021

Tài liệu CBTT: 20210628 – STG – CBTT – Lua chon don vi kiem toan 2021

SOTRANS