Nghị quyết Hội đồng quản trị số 084/STG/NQ-HĐQT ngày 11/06/2021 về việc thông qua hợp đồng khoản vay giữa Công ty với Công ty Cổ phần Vận Tải Đa Phương Thức Vietranstimex.

Nghị quyết Hội đồng quản trị số 084/STG/NQ-HĐQT ngày 11/06/2021 về việc thông qua hợp đồng khoản vay giữa Công ty với Công ty Cổ phần Vận Tải Đa Phương Thức Vietranstimex.

Tài liệu CBTT: 20210612 – STG – CBTT- Hop dong khoan vay voi VTX – 12.06.2021

SOTRANS