Nghị quyết HĐQT v/v cam kết thực hiện nghĩa vụ trả nợ thuê tài chính của Công ty CP Vận Tải Đa Phương Thức Vietranstimex.

Nghị quyết HĐQT v/v cam kết thực hiện nghĩa vụ trả nợ thuê tài chính của Công ty CP Vận Tải Đa Phương Thức Vietranstimex.

Tài liệu CBTT: 20210419- STG- CBTT – Cam ket bao lanh cho VTX 

SOTRANS