Kế hoạch họp và Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.

Kế hoạch họp và Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.

Tài liệu CBTT: 20210417- STG – CBTT -NQ & TB NDKCC hop DHDCD thuong nien 2021

SOTRANS