Nghị quyết HĐQT thông qua hợp đồng giữa Công ty với bên có liên quan.

Nghị quyết HĐQT thông qua hợp đồng giữa Công ty với bên có liên quan.

Tài liệu CBTT: 20210311 – STG – CBTT- Hop dong voi VTX, CMN

SOTRANS