Công ty nhận được công văn của Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh về việc gia hạn tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Công ty nhận được công văn của Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh về việc gia hạn tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Tài liệu CBTT: 20210323 – STG – CBTT CV cua DPI vv gia han to chuc DHDCD thuong nien 2021

SOTRANS