Outlook Notify POP3

OutlookMỗi khi bạn đóng cửa sổ Outlook lại thì dù có mail mới được gửi đến cho bạn, bạn cũng không thể biết được. Outlook Notify POP3 là một tiện ích nhỏ chạy trên thanh hệ thống và thông báo cho bạn biết khi có mail mới gửi đến Outllook.

Outlook Notify POP3 nhỏ, kín đáo, biểu tượng nằm ngay trong khay hệ thống và thông báo cho bạn nếu có bất kỳ email mới.

Bạn chỉ cần click vào thông báo để mở email của mình, có thể là Outlook hoặc Outlook Web Access, rất lý tưởng cho những người phải sử dụng email thường xuyên.

 

Outlook-Notify-POP3-to

 

Hướng dẫn cấu hình:
  • Server Address: Địa chỉ máy chủ mail của bạn. Ví dụ: mail.hcm.fpt.vn
  • Port: Cổng nhận mail
  • Use SSL: Có sử dụng SSL hay không?
  • Mail check interval: thời gian định kì kiểm tra mail
  • Username: Nhập username của bạn
  • Password: nhập mật khẩu.

Download phần mềm: tại đây