STG – Đơn xin từ nhiệm thành viên HĐQT tại ngày 21/06/2024 để thống nhất lại nhiệm kỳ 2024-2029.

STG –  Đơn xin từ nhiệm thành viên HĐQT tại ngày 21/06/2024 để thống nhất lại nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam từ 2024-2029.

Tài liệu CBTT: STG – Don xin tu nhiem cua TV.HDQT

SOTRANS