STG đã nhận được hồ sơ bổ sung cho Hồ sơ đề nghị chào mua công khai của PSA Cargo Solutions Vietnam Investment Pte. Ltd.

Ngày 25/09/2023, Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam đã nhận được hồ sơ bổ sung cho Hồ sơ đề nghị chào mua công khai của PSA Cargo Solutions Vietnam Investment Pte. Ltd. (“PSA”) để tăng tỷ lệ sở hữu của Sotrans từ 24,9% lên 30,0%

Tài liệu CBTT: 20230925 – STG – CBTT nhan duoc ho so bo sung cho Ho so CMCK cua PSA

SOTRANS