STG đã nhận được Hồ sơ đề nghị chào mua công khai của PSA Cargo Solutions Vietnam Investment Pte. Ltd.

STG đã nhận được Hồ sơ đề nghị chào mua công khai của PSA Cargo Solutions Vietnam Investment Pte. Ltd.

Tài liệu CBTT: 20230821 – STG – CBTT nhan duoc chao mua cong khai cua PSA

Sotrans