BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
Báo cáo thường niên năm 2017 (30.03.2018)

BCTNSOTRANS công bố Báo cáo thường niên năm 2017

Xem thêm...
 
SOTRANS - Báo cáo thường niên 2016 (18.04.2017)

BCTN_2016SOTRANS công bố Báo Cáo Thường niên năm 2016.

Xem thêm...
 
Báo cáo thường niên năm 2015 (15.04.2016)

Sotrans-BaoCaoThuongNien2015-02_copySOTRANS công bố Báo cáo thường niên năm 2015 với doanh thu đạt 1.010 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế hơn 34 tỷ đồng.

Xem thêm...
 
Báo cáo thường niên năm 2014 (16.04.2014)

BCTN2014Doanh thu năm 2014 của Sotrans đạt mức 873 tỷ đồng, lợi nhuận đạt 30 tỷ đồng, xem chi tiết tại Báo cáo thường niên năm 2014.

Xem thêm...
 
Báo cáo thường niên năm 2013 (17.03.2014)

BCTN2013Doanh thu năm 2013 của Sotrans đạt mức 661 tỷ đồng, lợi nhuận đạt 31,8 tỷ đồng, xem chi tiết tại Báo cáo thường niên năm 2013.

Xem thêm...
 
Báo cáo thường niên năm 2012 (02.04.2013)

bctn2012

SOTRANS đã được các tập đoàn đa quốc gia như Scavi, Cargil, Holcim, Uni Presdent, PepsiCo, Samsung, P&G, Colgate Palmolive ... lựa chọn là nhà cung ứng dịch vụ logistics tại thị trường Việt Nam.

Xem thêm...
 
Báo cáo thường niên năm 2011 (24.04.2012)

bctnSOTRANS hiện đang là một trong những công ty hàng đầu trong ngành giao nhận vận tải quốc tế, giao nhận hàng hóa XNK và dịch vụ kho tại Việt Nam.

Xem thêm...
 
Báo cáo thường niên năm 2010 (09.05.2011)

growth

SOTRANS hiện có 7 đơn vị thành viên hoạt động trong các lĩnh vực giao nhận vận tải quốc tế, kho đa chức năng, kinh doanh xăng dầu. Công ty có hệ thống đại lý tại hơn 70 quốc gia trên thế giới, trong đó tập trung vào các thị trường lớn như Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc, EU... Xem thêm...

 
Báo cáo hoạt động năm 2010 của Hội đồng Quản trị (21.04.2011)
finance7Hội đồng quản trị gồm 5 thành viên, trong đó 3 thành viên được bầu tại Đại hội đồng cổ đông thành lập, tổ chức ngày 18/12/2006 trực tiếp làm cán bộ điều hành công ty và 2 thành viên độc lập được bầu bổ sung theo Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2010 ngày 10/4/2010. Xem thêm...
 
Báo cáo hoạt động năm 2010 của Ban Kiểm Soát (21.04.2011)

ksCăn cứ quyền hạn và trách nhiệm của Ban Kiểm Soát quy định tại khoản 3 Điều 32 Điều lệ Công ty cổ phần Kho Vận Miền Nam; Quy chế hoạt động của Ban Kiểm Soát Công ty cổ phần Kho Vận Miền Nam.

Xem thêm...