BẢN TIN SOTRANS
Bản tin nội bộ


Các bản tin nội bộ của Công ty CP Kho vận Miền Nam - SOTRANS được phát hành từ Phòng Marketing và lưu hành nội bộ.

 

sotrans-info-1

 

sotrans-info-2

 

sotrans-info-3

sotrans-info4

 

Ban_tin_noi_bo_Sotrans_05

 

Ban_tin_noi_bo_Sotrans_06

Ban_tin_noi_bo_Sotrans07


ban_tin_noi_bo_8_1 sotrans-info-9

sotrans-info-10

 

Ban_tin_noi_bo_11_Page_01

Ban_tin_noi_bo_Sotrans_12_Page_01

Ban_tin_noi_bo_Sotrans_so_13_Page_01

 

Ban_tin_noi_bo_Sotrans_14-01

Ban_tin_noi_bo_Sotrans_15-01

Ban_tin_noi_bo_Sotrans_16-01

 

Ban_tin_noi_bo_Sotrans_so_17

Ban_tin_noi_bo_Sotrans_18

Ban_tin_noi_bo_Sotrans_so_19

 

Ban_tin_noi_bo_Sotrans_20

Ban_tin_noi_bo_Sotrans_21

Ban_tin_noi_bo_Sotrans_22

 

Ban_tin_noi_bo_Sotrans_23

 

Ban_tin_noi_bo_Sotrans_24

Ban_tin_noi_bo_Sotrans_25

 

Ban_tin_noi_bo_Sotrans_26

 

Ban_tin_noi_bo_Sotrans_so_27

Ban_tin_noi_bo_Sotrans_so_28

Ban_tin_noi_bo_Sotrans_so_29

 

Ban_tin_noi_bo_Sotrans_so_30_Page_01

Ban_tin_noi_bo_Sotrans_so_31_Page_1

 

Ban_tin_noi_bo_Sotrans_so_32_Page_1