SOTRANS CBTT ký hợp đồng kiểm toán năm 2018
15.06.2018

Ernst-Young-Công ty CP Kho Vận Miền Nam trân trọng thông báo về việc ký hợp đồng kiểm toán tài chính năm 2018 với công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam, hợp đồng kiểm toán và xét số 61113814 - 20256653 ngày 15/06/2018

 

Tài liệu CBTT: 044-HDQT-CV-CBTT-Ky_hop_dong_kiem_toan_2018-15.6.2018.pdf


SOTRANS


Các bài viết trước:
Các bài viết mới hơn: