SOTRANS công bố nghị quyết Hội đồng Quản trị về việc tăng vốn góp và cử người đại diện quản lý phần vốn góp tại Công ty TNHH MTV Đầu tư hạ tầng SOTRANS. PDF. In Email
06.04.2018

HopSOTRANS công bố nghị quyết Hội đồng Quản trị về việc tăng vốn góp và cử người đại diện quản lý phần vốn góp tại Công ty TNHH MTV Đầu tư hạ tầng SOTRANS.

 

Tài liệu CBTT: 032-CBTT-Tang_von_gop_DTHT_Sotrans-06.4.2018.pdf

 

SOTRANS


Các bài viết trước: