SOTRANS công bố nội dung và tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018
06.04.2018

sotrans_BYRGSOTRANS công bố thông tin nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 và tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018

 

Tài liệu CBTT:

030-STG-NQ-Noi_dung_hop_DHDCD_2018-06.4.2018.pdf

SOTRANS_Tai_lieu_hop_DHDCD_2018.pdf

 

SOTRANS

 


Các bài viết trước:
Các bài viết mới hơn: