SOTRANS công bố nghị quyết HĐQT số 043, 044 về việc chuyển đổi chứng khoán hạn chế sang tự do chuyển nhượng PDF. In Email
14.09.2017

co_phieuSOTRANS công bố nghị quyết hội đồng quản trị số 043/2017/NQ-HĐQT, 044/2017/NQ-HĐQT về việc điều chỉnh loại "chứng khoán hạn chế chuyển nhượng" sang "chứng khoán tự do chuyển nhượng" của cổ đông mua cổ phiếu không phân phối hết từ đợt chào đón cổ phiếu.

 

Tài liệu:

Công văn số 365_CV_KVMN về việc công bố thông tin

Nghị quyết HĐQT số 043-2017

Nghị quyết HĐQT số 044-2017

 

SOTRANS


Các bài viết trước:
Các bài viết mới hơn: