Nghị quyết HĐQT về việc mua thêm 49% Cổ phần SOTRANS Hà Tĩnh PDF. In Email
13.04.2017

vungangSOTRANS Công bố thông tin Nghị quyết HĐQT về việc mua thêm 49% CP SOTRANS Hà Tĩnh, nâng tỷ lệ sở hữu của công ty CP Kho Vận Miền Nam tại SOTRANS Hà Tĩnh lên 100% vốn điều lệ.

 

Thông tin văn bản

Nghị quyết HĐQT số 038/2017/NQ-HDQT

 

SOTRANS


Các bài viết trước:
Các bài viết mới hơn: