Nghị quyết HĐQT về việc bầu Chủ tịch HĐQT, Phó chủ tịch HĐQT, Tổng Giám Đốc, Trưởng BKS. PDF. In Email
13.04.2017

cbtt

Công ty CP Kho Vận Miền Nam công bố thông tin về việc bầu cử chủ tịch Hội đồng Quản trị, Phó Chủ tịch HĐQT thường trực, tái bổ nhiệm Tổng Giám Đốc, Trưởng Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2017-2022.

Nội dung văn bản

CBTT Nghị quyết HĐQT số 33- các Quyết định QD34-QD35-QD36-BBBauTrgBKS

 

SOTRANS


Các bài viết trước:
Các bài viết mới hơn: