SOTRANS CBTT Quyết định thông qua phương án xử lý cổ phiếu không phân phối hết từ đợt chào bán cổ phiếu năm 2016
14.09.2016

codongSOTRANS CBTT Quyết định thông qua phương án xử lý cổ phiếu không phân phối hết từ đợt chào bán cổ phiếu theo nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2016 số 038/2016/NQ-ĐHĐCĐ ngày 20/04/2016.

 

Download: CBTT Quyết định xử lý CP - Số 639/CV-KVMN

 

SOTRANS

 


Các bài viết trước:
Các bài viết mới hơn: