Sotrans thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền
19.07.2016

calendarSotrans thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền trả cổ tức bằng cổ phiếu, phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, thực hiện quyền mua cổ phiếu;

 

Link download:  Thông báo số 566/TB-KVMN.


Sotrans


Các bài viết trước:
Các bài viết mới hơn: