Công bố thông tin về việc nâng tỷ lệ sở hữu SWC lên 75% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết
07.07.2016

quyet_dinhSotrans công bố thông tin quyết định thông qua việc để công ty TNHH MTV Đầu tư Hạ tầng Sotrans đại diện mua cổ phần tăng tỷ lệ sở hữu tại Tổng Công ty CP Đường Sông Miền Nam (SWC) lên 75% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

Link download:  Quyết định số 056-06.07.16.pdf  

Các bài viết trước:
Các bài viết mới hơn: