Thông báo lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2016
09.06.2016

  Tên Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN KHO VẬN MIỀN NAM

-  Mã chứng khoán: STG

-  Địa chỉ trụ sở chính: 1B Hoàng Diệu, Phường 13, Quận 4, TP. HCM.

-  Điện thoại: 3825 3009  - Fax: 3826 6593


Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam (SOTRANS) thông báo về kết quả lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính 2016.

Ngày 09/06/2016 Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam (SOTRANS) đã lựa chọn và ký kết hợp đồng cung cấp dịch vụ với Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam để kiểm toán và đưa ra báo cáo kiểm toán về Báo cáo tài chính của Công ty CP Kho vận Miền Nam cho kỳ kế toán 6 tháng kết thúc ngày 30/06/2016 và cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2016 như sau:

Tên đơn vị kiểm toán: Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.

Địa chỉ: Tầng 28, Trung tâm Tài chính Bitexco, Số 2 Hải Triều, Quận 1, TP. HCM.

Điện thoại: 3824 5252 - Fax: 3824 5250


SOTRANS


Các bài viết trước:
Các bài viết mới hơn: