Công bố thông tin quyết định thông qua việc triển khai thực hiện phương án phát hành và thông qua hồ sơ đăng ký chào bán
06.06.2016

Documnet

SOTRANS công bố thông tin Quyết định số 046/2016/QĐ-HĐQT thông qua việc triển khai thực hiện phương án phát hành và thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng để tăng vốn điều lệ theo nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 số 038/2016/NQ-ĐHĐCĐ ngày 20/4/2016.

Link download:  Quyết định số 046/2016/QĐ-HĐQT
SOTRANS.

 

 


Các bài viết trước:
Các bài viết mới hơn: