Công bố thông tin Quyết định thông qua việc triển khai thực hiện phương án phát hành để tăng vốn điều lệ
01.06.2016
cpQuyết định thông qua việc triển khai thực hiện phương án phát hành và thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng để để tăng vốn điều lệ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ Thường niên năm 2016 số 038/2016/NQ-ĐHĐCĐ ngày 20/04/2016.

Download văn bản: Công bố thông tin

SOTRANS.


Các bài viết trước:
Các bài viết mới hơn: