Biên bản và nghị quyết đại hội cổ đông thường niên 2016
21.04.2016

board_of_directorsSotrans công bố biên bản và nghị quyết đại hội cổ đông thường niên 2016. 


Download văn bản:  413-CBTT_Bien_ban__Nghi_quyet_DHDCD_thuong_nien_2016-20.4.16.pdf 


Các bài viết trước:
Các bài viết mới hơn: