SOTRANS niêm yết

trên HOSE.

Thông tin cổ đông:


SOTRANS Công bố Nghị quyết ĐHĐCĐ và Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

SOTRANS Công bố Nghị quyết ĐHĐCĐ và Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

SOTRANS Công bố Nghị quyết ĐHĐCĐ và Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

SOTRANS CBTT Báo cáo tài chính năm 2019

SOTRANS CBTT Báo cáo tài chính năm 2019

SOTRANS Công bố thông tin báo cáo tài chính hơp nhất năm 2019.

SOTRANS công bố thông tin về việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

SOTRANS công bố thông tin về việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

SOTRANS công bố thông tin về việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

SOTRANS công bố thông tin về việc thay đổi thời gian trả cổ tức bằng tiền

SOTRANS công bố thông tin về việc thay đổi thời gian trả cổ tức bằng tiền

Công ty CP Kho Vận Miền Nam công bố thông tin về việc thay đổi thời gian chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền. Tài liệu CBTT:020-CV-CBTT-Thay doi thoi gian tra co tuc-16.3.2020-cb SOTRANS

Sotrans công bố thông tin về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Sotrans công bố thông tin về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Sotrans công bố thông tin về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và tài liệu. Thông tin CBTT: 015-CV-CBTT-NQ HDQT vv lay y kien co dong bang van ban va tai lieu-21.2.2020 Sotrans

SOTRANS công bố báo cáo tài chính Quý IV năm 2019 và một số văn bản liên quan.

SOTRANS công bố báo cáo tài chính Quý IV năm 2019 và một số văn bản liên quan.

SOTRANS công bố báo cáo tài chính Quý IV năm 2019 và một số văn bản liên quan.

Báo cáo tình hình quản trị Công ty cổ phần Kho Vận Miền Nam năm 2019.

Báo cáo tình hình quản trị Công ty cổ phần Kho Vận Miền Nam năm 2019.

Báo cáo tình hình quản trị Công ty cổ phần Kho Vận Miền Nam năm 2019.

SOTRANS thông báo thay đổi người được uỷ quyền công bố thông tin từ ngày 16/01/2020.

SOTRANS thông báo thay đổi người được uỷ quyền công bố thông tin từ ngày 16/01/2020.

SOTRANS thông báo thay đổi người được uỷ quyền công bố thông tin từ ngày 16/01/2020.

Quyết định số 002/2020/STG/QĐ-HĐQT ngày 13/01/2020 về việc miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Kho Vận Miền Nam đối với Ông Trần Văn Thịnh kể từ ngày 12/01/2020.

Quyết định số 002/2020/STG/QĐ-HĐQT ngày 13/01/2020 về việc miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Kho Vận Miền Nam đối với Ông Trần Văn Thịnh kể từ ngày 12/01/2020.

Quyết định số 002/2020/STG/QĐ-HĐQT ngày 13/01/2020 về việc miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Kho Vận Miền Nam đối với Ông Trần Văn Thịnh kể từ ngày 12/01/2020. Tài liệu CBTT: 003-CBTT-QD mien nhiem can bo-13.1.2020 SOTRANS

Sotrans CBTT đính chính một số nội dung tại QĐ số 107/2019/STG/NQ-HĐQT ngày 05/11/2019

Sotrans CBTT đính chính một số nội dung tại QĐ số 107/2019/STG/NQ-HĐQT ngày 05/11/2019

Sotrans đính chính một số nội dung tại QĐ số 107/2019/STG/NQ-HĐQT ngày 05/11/2019, trong đó thay tên “Tiểu ban Kiểm toán Nội bộ” thành “Tiểu ban Kiểm toán”. Nội dung CBTT: CV-STG-Dinh chinh ten Tieu ban kiem toan SOTRANS

Để được tư vấn thêm,
hãy liên hệ với chúng tôi:

Công ty CP Kho Vận Miền Nam
(SOTRANS)

Địa chỉ: 1B Hoàng Diệu,
Phường 13, Quận 4, TP. HCM.

Tel: (84.28) 6268 5858
Fax: (84.28) 3826 6593

Top 3 nhà cung cấp dịch vụ logistics Việt Nam !