SOTRANS niêm yết

trên HOSE.

Thông tin cổ đông:


SOTRANS công bố thông tin về Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty, ban hành theo Nghị quyết ĐHĐCĐ ngày 27/09/2019

SOTRANS công bố thông tin về Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty, ban hành theo Nghị quyết ĐHĐCĐ ngày 27/09/2019

Công ty CP Kho Vận Miền Nam công bố thông tin về Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty, ban hành theo Nghị quyết ĐHĐCĐ ngày 27/09/2019. Tài liệu CBTT: 102-CV-CBTT-Dieu le Cong ty-27.09.2019 SOTRANS

SOTRANS công bố Nghị quyết ĐHĐCĐ ngày 27/09/2019 và Biên bản Kiểm Phiếu số 099/2019/STG/BB-ĐHĐCĐ ngày 27/09/2019.

SOTRANS công bố Nghị quyết ĐHĐCĐ ngày 27/09/2019 và Biên bản Kiểm Phiếu số 099/2019/STG/BB-ĐHĐCĐ ngày 27/09/2019.

SOTRANS công bố Nghị quyết ĐHĐCĐ ngày 27/09/2019 và Biên bản Kiểm Phiếu số 099/2019/STG/BB-ĐHĐCĐ ngày 27/09/2019. Tài liệu CBTT: 101-CV-CBTT-NQ&BBKP-27.09.2019 SOTRANS

 Nghị quyết số 092/2019/STG/NQ-HĐQT ngày 13/09/2019 về việc thông qua nội dung tài liệu xin ý kiến cổ đông bằng văn bản.

 Nghị quyết số 092/2019/STG/NQ-HĐQT ngày 13/09/2019 về việc thông qua nội dung tài liệu xin ý kiến cổ đông bằng văn bản.

SOTRANS công bố Nghị quyết số 092/2019/STG/NQ-HĐQT ngày 13/09/2019 về việc thông qua nội dung tài liệu xin ý kiến cổ đông bằng văn bản. Tài liệu CBTT: CBTT-Tai lieu xin y kien co dong bang van ban-16.9.2019 SOTRANS

Nghị quyết HĐQT lấy ý kiến ĐHĐCĐ bằng văn bản

Nghị quyết HĐQT lấy ý kiến ĐHĐCĐ bằng văn bản

SOTRANS công bố nghị quyết của HĐQT về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản. Nội dung CBTT: Nghị quyết HĐQT về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản Thông báo chốt danh

Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2019

Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2019

SOTRANS công bố thông tin về tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2019 Tài liệu CBTT: STG-Bao cao tinh hinh quan tri cong ty 6 thang dau 2019 SOTRANS

SOTRANS công bố thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của SOTRANS lần thứ 14, ngày 02/05/2019

SOTRANS công bố thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của SOTRANS lần thứ 14, ngày 02/05/2019

SOTRANS công bố thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của SOTRANS lần thứ 14, ngày 02/05/2019 Tài liệu CBTT: 070-CBTT-Thay doi GCNDKDC-03.05.2019 SOTRANS

Nghị quyết HĐQT về việc bầu Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty CP Kho Vận Miền Nam

Nghị quyết HĐQT về việc bầu Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty CP Kho Vận Miền Nam

Nghị quyết của HĐQT về việc bầu chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Công ty cổ phần Kho Vận Miền Nam. Tài liệu CBTT: 069-CBTT-Bau Chu tich kiem TGD Cong ty-13.04.2019 Sotrans

Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty & Quy chế nội bộ về quản trị Công ty

Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty & Quy chế nội bộ về quản trị Công ty

Sotrans công bố Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty & qui chế quản trị nội bộ công ty. Tài liệu CBTT: 064-CBTT-Dieu le Cong ty-13.04.2019-CBTT 063-CBTT-Quy che noi bo ve quan tri Cong ty-13.04.2019 -CBTT Sotrans

Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019.

Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019.

Sotrans công bố nghị quyết và biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019. Tài liệu CBTT: 062-CBTT-Nghi quyet, Bien ban hop DHDCD 2019-13.04.2019-CBTT Sotrans

SOTRANS – Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019

SOTRANS – Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam (HĐQT) trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Để được tư vấn thêm,
hãy liên hệ với chúng tôi:

Công ty CP Kho Vận Miền Nam
(SOTRANS)

Địa chỉ: 1B Hoàng Diệu,
Phường 13, Quận 4, TP. HCM.

Tel: (84.28) 6268 5858
Fax: (84.28) 3826 6593

Top 3 nhà cung cấp dịch vụ logistics Việt Nam !