SOTRANS công bố thông tin về việc Hội đồng quản trị thông qua hợp đồng giữa Công ty với người có liên quan của người nội bộ

SOTRANS công bố thông tin về việc Hội đồng quản trị thông qua hợp đồng giữa Công ty với người có liên quan của người nội bộ.

Tài liệu CBTT: 20200908 – STG – CBTT Hop dong giua cong ty voi ben lien quan

SOTRANS