Nghị quyết HĐQT v/v Thoái vốn tại Công ty TNHH MTV Sotrans Hà Tĩnh.

Nghị quyết HĐQT v/v Thoái vốn tại Công ty TNHH MTV Sotrans Hà Tĩnh.

Tài liệu CBTT: 20200814 – STG- CBTT Thoai von tai Sotrans Ha Tinh

SOTRANS