Sotrans thông báo đã ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 với Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.

Công ty đã ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 với Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.

Tài liệu CBTT: 20200711 – STG – TB ky voi don vi kiem toan 2020

Sotrans