SOTRANS công bố thông tin về việc thay đổi nhân sự công ty

Công ty CP Kho Vận Miền Nam công bố thông tin:

  1. Nghị quyết số 074/2020/STG/NQ-HĐQT ngày 30/06/2020 của Hội đồng Quản trị công ty CP Kho Vận Miền Nam về việc bổ nhiệm Phó Chủ tịch HĐQT và thay đổi thành viên tiểu ban kiểm toán.
  2. Nghị quyết số 075/2020/STG/NQ-HĐQT ngày 30/06/2020 của Hội đồng Quản trị công ty CP Kho Vận Miền Nam về việc thay đổi Tổng Giám Đốc công ty, người đại diện theo pháp luật của công ty, Người được uỷ quyền công bố thông tin của công ty.
  3. Nghị quyết số 078/2020/STG/NQ-HĐQT ngày 30/06/2020 của Hội đồng Quản trị công ty CP Kho Vận Miền Nam về việc tái bổ nhiệm Kế toán trưởng của công ty.
  4. Thông báo số 082/2020/STG/TB-HĐQT ngày 30/06/2020 về việc thay đổi người được uỷ quyền công bố thông tin.

Tài liệu CBTT: 2020.06.30 – STG – CBTT Thay doi nhan su

SOTRANS