SOTRANS công bố thông tin về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2020

SOTRANS công bố thông tin về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2020

Tài liệu CBTT: 20200703 – STG – CBTT-Lua chon don vi kiem toan 2020

SOTRANS