SOTRANS công bố tài liệu Đại hội Đồng cổ đông thường niên 2020

SOTRANS công bố tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Tài liệu: 20200618 – STG – CBTT- Thong bao, Chuong trinh, Tai lieu DHDCD 2020

SOTRANS