SOTRANS công bố nghị quyết 20/STG/NQ-HDQT ngày 08/06/2020 của HĐQT về việc thoái hết vốn tại Công ty CP MHC.

SOTRANS công bố nghị quyết 20/STG/NQ-HDQT ngày 08/06/2020 của HĐQT về việc thoái hết vốn tại Công ty CP MHC.

Tài liệu CBTT: 20200608 -STG-CV-Thoai von tai MHC

SOTRANS