SOTRANS – CBTT Đơn xin từ nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị của bà Đỗ Phương Lan

Đơn xin từ nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị của bà Đỗ Phương Lan

Tài liệu: 20200616 – STG – CBTT Don xin tu nhiem Thanh vien HDQT

SOTRANS