SOTRANS – CBTT Đơn xin từ nhiệm thành viên HĐQT của ông Trần Quang Tiến

SOTRANS – CBTT Đơn xin từ nhiệm thành viên HĐQT của ông Trần Quang Tiến

Tài liệu CBTT: 20200613 – STG – CBTT Don xin tu nhiem Tran Quang Tien

SOTRANS